విష్ణు సహస్రనామం చదవటానికి ముందు రుద్రశాప విమోచనం చదవాలా?

విష్ణుసహస్రనామాన్ని మంత్రానుష్టానంగా చేయాలంటే రుద్రశాప విమోచనాన్ని గురువు నుంచి మంత్రోపాసన ద్వారా స్వీకరించాల్సిందే. పూజకూ, పటనంకూ, పారాయనమునకు ఈ నియమములేదు.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s