பூஜையில் தேங்காய் உடைப்பதற்கு எதற்கு?

அனைத்து தேவதைகளுக்கு பூஜை செய்யும் சமயங்களில், யக்ஞங்கள், ஹோமங்கள், சுபகாரியங்களில் தேங்காய் உடைப்பது வழக்கத்தில் உள்ளது. தேங்காய் மேல் உள்ள ஓடு நமது அஹங்காரத்தை குறிக்கிறது. எப்பொழுது நாம் தேங்காயை ஸ்வாமி முன்னில்லையில் உடைக்கிறோமோ, நாம் நமது அஹங்காரத்தை விட்டுவிடுவதாகவும், உள்ளே உள்ள வெள்ளையான தேங்காய் நமது மனதை சம்பூர்ணமாக ஸ்வாமயினிடத்தில் அர்ப்பணிப்பதாகவும், அதன் மூலம் நிர்மலமான தேங்காய் நீரைப்போல் நமது வாழ்க்கையையும் அதே போல் தெளிவாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தம். ஸ்ருஷ்டி (இறைவன் படைப்பு) முழுவதிலும் நீருள்ள காய் தேங்காய் மட்டுமே. தேங்காய் என்றால் மனித உடம்பு, அதன் மேலுள்ள நார் நமது தோல், குடுமி நமது சதை, ஓடு நமது எலும்பு, தேங்காய் தான் தாது, அதிலிருக்கும் நீர் நமது பிராணன், தேங்காய் மேலுள்ள மூன்று கண்கள், இடா, பிங்கலை, சுஷும்னா என்று சொல்லப்படும் நாடிகள்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s