ம்ருத்யுஞ்சய ஜபம்

பிறந்த நட்சத்திரம், ருதுவான நட்சத்திரம் சரியில்லாத போது 8 வாக்கியம் உள்ள மந்திரத்தை 8,000 ஜபம் செய்விக்க வேண்டும். அந்த நட்சத்திரம் முன் பின் உள்ள நட்சத்திரங்களுக்கு 800 ஜபம் செய்வித்து, தர்ப்பணம், ஹோமம், தானங்கள் கொடுத்து யதாசக்தியாக சமாராதானம் செய்து தாம்பூல தட்சிணையுடன் பிராமணர்களை திருப்திபடுத்தி அவர்கள் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இந்த ஜபத்தை செய்து கொள்பவர்கள் அந்த தினத்தில் பிரதான நட்சத்திரத்திற்கு எவ்வளவு ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தசாம்சம் (பத்து சதவிகிதம்) பூர்வாங்கத்தை முதலில் ஜபம் செய்து, பிறகு பிரதான நட்சத்திற்கு ஜபம் செய்து பிறகு உத்திராங்க நட்சத்திரத்திற்கு தசாம்சம் ஜபம் செய்ய வேண்டும். ஆனால் நடைமுறையில் பிரதான நட்சத்திரத்திற்கு 8000 ஜபம் செய்து, பிறகு பூர்வாங்க நட்சத்திரத்திற்கு 800, பிறகு உத்திராங்க நட்சத்திரத்திற்கு 800 ஜபம் செய்வது வழக்கத்தில் உள்ளது. இப்படி செய்வதும் தோஷம் இல்லை.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s