நவக்கிரக ஜபம்

சக்திகேற்றவாறு பிராமணர்களை ஏற்பாடு செய்து கொண்டு ஒன்பது கிரகத்தில் துஷ்டமான கிரகங்களுக்கு சாஸ்திரப்படி எவ்வளவு எண்ணிக்கை கூறப்பட்டுள்ளதோ அந்தந்த கிரகங்களுக்கு ஜபம் செய்வித்து தர்ப்பணம் ஹோமம் தானங்கள் கொடுத்து யதாசக்தி சமாராதானம்செய்து தாம்பூல தட்சினைகளுடன் பிராமணர்களை திருப்திபடுத்த வேண்டும்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s