சூர்ய நமஸ்காரம்

செப்பினால் செய்யப்பட்ட கலசம், பஞ்சபாத்திரம் உத்தரிணீ, தாம்பாளம், சிவப்பு மலர்கள், சிவப்பு பட்டு தேவையானவை. அருண மந்திரத்தை (சூர்ய மந்திரம்) ஜபம் செய்ய வேண்டும். வெளியிலோ அல்லது வீட்டிற்குள்ளோ ஒரு காலில் நின்று கொண்டு அருண மந்திரம் பாராயணம் செய்ய வேண்டும். இதற்கு யதாசக்தி பிராமணர்களை ஏற்பாடு செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு தாம்பூல தட்சிணை கொடுத்து த்ருப்தி படுத்தவேண்டும். அதே சமயத்தில் மற்றொருவருடன் இராமாயணத்தில் உள்ள ஆதித்ய ஹ்ருதயத்தை மூன்று முறை பாராயணம் செய்வித்தால் வியாதிகள் குணமாகி ஆரோக்கியமாகவும் தேஜசுடனும் இருக்கலாம்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s