ருத்ராபிஷேகம்

கோசாரத்தில் சனி துஷ்ட ஸ்தானத்தில் இருக்கும் சமயத்திலும், பிரதிகூல (கெட்ட) நட்சத்திரத்தில் குழந்தை பிறந்த சமயத்திலும், நேரம் அனுகூலமாக இல்லாத சமயத்திலும் ருத்ராபிஷேகம் செய்து கொள்ள வேண்டும். வசதிக்கும், நேரத்திற்கும் ஏற்றவாறு பிராமணர்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டு மஹன்யாஸ பூர்வகமாக 11 முறையோ அல்லது 11×11=121 முறையோ சிவாபிஷேகம் செய்து கொள்ள வேண்டும். முடிந்தளவு இளநீர், பரிமள திரவியங்கள், பழச்சாறு, பசும்பால் முதலானவற்றை யதாசக்தியாக சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு அபிஷேகம் செய்ய வேண்டும். 108 நாமாக்களைக் கொண்டோ, 1008 நாமாக்களைக் கொண்டோ அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும். பிறகு பிராமணர்களுக்கு போஜனம், தாம்பூல தக்ஷிணையுடன் திருப்திபடுத்தி அவர்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s