சிவனடியார்கள் பூஜை

சிவனடியார்களுக்கு எந்த விதத்தால் மனசு திருப்தி உண்டாகுமே அவ்விதம் செய்வது தான் சிவனடியார்களின் பூஜையாகும். பரிசுத்தமான நீரில் சிவனடியார்களின் பாதங்களை பக்தியுடன் கழுவுவது முக்கிய பூஜை. தைலாப்யங்கனம் செய்விப்பதும், அடியார்களின் கை கால்களைப் பிடிப்பதும், அன்னபானம் கொடுப்பதும், தனம், வஸ்திரம் தானம் செய்வதும், புஷ்பா சந்தனாதிகளால் அலங்கரிப்பதும் (பிரம்மசாரியாயிருந்தால்) கன்னிகா தானம், பூமி தானம், கோ தானம், தில தானம், ஜலபாத்திர தானம், க்ருஹ தானம், விசிறி தானம், பாத்திர தானம், கொடை, பாதரக்ஷை தானம், படுக்கை தானம் முதலிய தானங்களை கொடுப்பது சிவனடியார் பூஜை என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s