சிற்றின்பம் பேரின்பம்

*சிற்றின்பத்திற்கும் பேரின்பத்திற்கும் என்ன சாமி வித்தியாசம்?*
*_சிற்றின்பம்_*

* (இது  நிலையற்றது)
*_பேரின்பம்_*

 *- ( *இது நிலையானது)*
இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள  வேறுபாடுகள் பற்றிப் பார்ப்போம் 
1. படைப்பினால் ஈர்க்கப் பட்டால் சிற்றின்பம்.
 *படைத்தவனால்*

*ஈர்க்கப் பட்டால்* *பேரின்பம்*💐
2. படைப்புகளை அனுபவித்தால் சிற்றின்பம்.
 *படைப்புகளை*

*ஆராதித்தால்* *பேரின்பம்*🌺
3. படைப்புகளை படைப்புகளாய் கண்டால் சிற்றின்பம்
*படைப்புகளில் படைத்தவனைக் கண்டால் பேரின்பம்.*🎀
4. என்னால் தான் இந்த வாழ்க்கை எனில் சிற்றின்பம்.
*இறைவனால் தான் இந்த வாழ்க்கை எனில் பேரின்பம்*.🍁
5. நான் இந்த உடல் என எண்ணினால் சிற்றின்பம்.
*நான் இந்த உயிர் என எண்ணினால் பேரின்பம்.*
6. அமைதி ஆனந்தம் சிறிதே பெற்று பின் இழந்தால் சிற்றின்பம்.
*அமைதி ஆனந்தத்தை நித்தியமாகப் பெற்றால் பேரின்பம்*.🌺
7. செய்வதெல்லாம் தனக்காக என்றால் சிற்றின்பம்.
*செய்வதெல்லாம் இறைவனுக்காக என்றால் பேரின்பம்.*💐
8. செய்வது நான் என எண்ணினால் சிற்றின்பம்.
*செய்வது இறைவன் என எண்ணினால் பேரின்பம்.*🌸
9. புறப் பொருட்களில் சுகமுறுவது சிற்றின்பம்.
*அகப்பொருளில் சுகம் பெறுவது பேரின்பம்.*🌺
10. புர இன்பத்தை அடைந்தாலும் திருப்தி

அடையாதது சிற்றின்பம்.
*வேறு எதனையும் விரும்பாதது  பேரின்பம்.*🍒
11. நிரந்தர பேரின்பத்தை மறைப்பது சிற்றின்பம்.
*நிலையற்ற சிற்றின்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டது பேரின்பம்.*
12. உடலோடு மனதை தொடர்புப் படுத்துவது சிற்றின்பம்.
*உயிரோடு மனதை இணைப்பது பேரின்பம்.*
13. இன்பம் என்கிற வடிவிலிருக்கும் துன்பமே சிற்றின்பம்.
*துன்பம் போல் அறியப்பட்டு இன்பமாவது பேரின்பம்.*
14. எங்கோ இருக்கிறான் இறைவன் எனில் சிற்றின்பம்.
*எங்கும் இருக்கிறான் இறைவன் எனில் பேரின்பம்*.
15. பலவீனம், நோய், துன்பம், மரணம் தருவது சிற்றின்பம்.
*மரணமிலாப் பெருவாழ்வைத் தருவது பேரின்பம்.*
16. பயம், சஞ்சலம், சந்தேகம், குற்ற உணர்வு தருவது சிற்றின்பம்.
*பயமறியாதது, ஸ்திரமானது, தூய்மையானது பேரின்பம்.*
17. சிறு உணர்ச்சிகளில் இன்பம் அடைவது சிற்றின்பம்.
*எல்லையற்ற பிரம்மத்தில் கலப்பது பேரின்பம்.*
18. பிறரை தனக்காக பயன்படுத்துவது சிற்றின்பம்.
*தன்னை பிறருக்காக அர்ப்பணிப்பது பேரின்பம்*.
19. அளவுடையது, முடிவுடையது சிற்றின்பம்.
*அளவற்றது, முடிவிலாதது பேரின்பம்.*
20. அறிவை மழுங்கடிப்பது சிற்றின்பம்.
*அறிவைப் பேரறிவாக்குவது செய்வது பேரின்பம்.*
21. அழகை மட்டும் ஆராதித்தால் சிற்றின்பம்.
*அழகற்றதிலும் அழகுதொிந்தால் பேரின்பம்.*
22. பயன் கருதி செயல் புரிந்தால் சிற்றின்பம்.
*பயன் கருதாது செயல் புரிந்தால் பேரின்பம்.*
23. முதலில் இனித்து பின் கசப்பது சிற்றின்பம்.
*முதலில் கசந்து பின் என்றும் இனிப்பது பேரின்பம்.*
24. இரக்கமற்றது, ஒழுக்கமற்றது சிற்றின்பம்.
*கருணையுடையது, தர்மமானது பேரின்பம்.*
25. உடலாய் அனைத்தையும் கண்டால் சிற்றின்பம்.
*உயிராய் அனைத்தையும் கண்டால் பேரின்பம்.*
26. புலன்களில் இன்பம் துய்ப்பது சிற்றின்பம்.
*புலன்களுக்கு அப்பால் சென்றால் பேரின்பம்*.
27. மனம் உலகில் அலைந்தால் சிற்றின்பம்.
*மனம் இறைவனில் ஒடுங்கினால் பேரின்பம்.*
28. மரண பயம் ஏற்படுத்துவது சிற்றின்பம்.
*மரணத்தையும் வெல்வது பேரின்பம்.*
29. மனமாய் இருந்தால் சிற்றின்பம்.
*மனதைக் கடந்தால் பேரின்பம்*.
30. உள்ளதை  வேறு வேறாய்க் கண்டால் சிற்றின்பம்

.

*எல்லாம் ஒன்றெனக் கண்டால் பேரின்பம்*.
31. பகுதியாய்க் கண்டால் சிற்றின்பம்.
*மொத்தமாய் கண்டால் பேரின்பம்.*
32. அகங்காரம் கொண்டால் சிற்றின்பம்
*அகங்காரம் துறந்தால் பேரின்பம்*.
33. தசையில் சுகம் பெறுவது சிற்றின்பம்

.

*அன்பில் தன்னை இழப்பது பேரின்பம்*.
34. ஆண் பெண்ணில் இன்புறுவது சிற்றின்பம்.
*ஆண்மையும் பெண்மையும் கடந்தால் பேரின்பம்*.
35. துய்க்கும் நேரத்தில் மட்டும் இருப்பது சிற்றின்பம்.
*துய்த்து விட்டால் நீங்காதது பேரின்பம்*.
36. ஜீவராசிகளால் தர முடிந்தது சிற்றின்பம்.
*இறைவனால் தரப் படுவது பேரின்பம்.*
37. உலகைப் பற்றினால் சிற்றின்பம்.
*இறைவனைப் பற்றினால் பேரின்பம்*.
38. பிறர் நலனைக் காணாதது சிற்றின்பம்.
*தன் நலம் கொள்ளாதது பேரின்பம்*.
39. இன்பம் போல் தோன்றி மறைவது சிற்றின்பம்

.

*இன்பமான இன்பமே பேரின்பம்*.
40. அஞ்ஞானம் விரும்புவது சிற்றின்பம்.
*ஞானம் விரும்புவது பேரின்பம்.*
41. பெற்று மகிழ்வது சிற்றின்பம்.
*கொடுத்து மகிழ்வது பேரின்பம்*.
42. சக்தியை இழப்பது சிற்றின்பம்.
*சக்தியாய் மாறுவது பேரின்பம்.*
43. பற்றுக் கொள்வது சிற்றின்பம்.
 *பற்றற்று இருப்பது பேரின்பம்*.
44. மாறுவது, தாவுவது சிற்றின்பம்.
 *மாறாதது நிலைத்தது பேரின்பம்*.
45. நிலையற்றது சிற்றின்பம்.
 *நிரந்தரமானது பேரின்பம்.*
46. உலக வாழ்க்கை வாழ்வது நிலையற்ற சிற்றின்பம்

 *இறைவன் திருவடியை அடைவது நிலையான பேரின்பம்*
*47. இல்லற வாழ்க்கை வாழ்வது சிற்றின்பம்*
*இல்லறத்தில் 
 *ஸ்ரீ பரம் ஜோதியை
*ஸ்ரீ பரம ஞான ஸ்வரூபியை
 *நினைத்து நினைத்து*

*வாழ்வது *_பேரின்பம்_*

🙏

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s