நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (43)

வாரங்கள்

வாரத்திற்கு ஏழு (7) நாட்கள்

எண்

வாரம்

ஸம்ஸ்க்ருதம்

ஸப்தமிவிபக்தி
1

ஞாயிறு

ரவிவாஸர: பானுவாஸர:

ரவிவாஸரே பானுவாஸரே
2

திங்கள்

இந்துவாஸர:

இந்துவாஸரே
3

செவ்வாய்

பௌமவாஸர: குஜவாஸர:

பௌமவாஸரே குஜவாஸரே
4

புதன்

ஸௌம்யவாஸர:

ஸௌம்யவாஸரே
5

வியாழன்

குருவாஸர:

குருவாஸரே
6

வெள்ளி

ப்ருகுவாஸர:

ப்ருகுவாஸரே
7

சனி

ஸ்திரவாஸர: மந்தவாஸர:

ஸ்திரவாஸரே மந்தவாஸரே

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s