நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (39)

​அறுபது (60) வருடங்களின் பெயர்கள்*#

ப்ரபவ 2. விபவ 3. ஸுக்ள 4. ப்ரமோதூத (ப்ரமோத), 5. ப்ரபோத்பத்தி (ப்ரஜாபதி) 6. அங்கிரஸ (ஆங்கிர) 7. ஸ்ரீமுக 8. பாவ (பவ) 9. யுவ 10. தாத 11. ஈஸ்வர 12. பஹுதான்ய 13. ப்ரமாதி 14. விக்ரம 15. வ்ருஷ 16. சித்ரபானு 17. ஸுபானு (ஸ்வபானு) 18. தாரண 19. பார்திவ 20. வ்யய 21. ஸர்வஜித் 22. ஸர்வதாரி 23. விரோதி 24. விக்ருதி 25. கர 26. நந்தன 27. விஜய 28. ஜய 29. மன்மத 30. துர்முகி 31. ஹேவளம்பி (ஹேமலம்ப) 32. விலம்பி 33. விகாரி 34. ஸார்வரி 35. ப்ளவ 36. ஸுபக்ருத் 37. ஸோபக்ருத் (ஸோபன;) 38. க்ரோதி 39. விஸ்வாவஸு 40. பராபவ 41. ப்ளவங்க 42. கீலக 43. ஸௌம்ய 44. ஸாதாரண 45. விரோதிக்ருத் 46, பரீதானி 47. ப்ரமாதி(ச) 48. ஆனந்த 49. ராக்ஷஸ 50. நல 51. பிங்கள 52. காளயுக்தி 53. ஸித்தார்தி 54. ரௌத்ரி 55. துர்மதி 56. துந்துபி 57. ருதிரோத்காரி 58. ரக்தாக்ஷ 59. க்ரோதன 60. (அ)க்ஷய

அயனம்

வருடத்திற்கு (2) இரண்டு அயனங்கள்.

உத்தராயணம் – உத்தராயணே (என்று ஸங்கல்பத்தில் கூறவும்)

தக்ஷிணாயனம் – தக்ஷிணாயனே (என்று ஸங்கல்பத்தில் கூறவும்)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s