நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (31)

​ ஸிகா பந்தனம்

ஸ்நானே தானே ஜபே ஹோமே ஸந்த்யாயாம் தேவதார்ச்சனே |

ஸிகாக்ரந்திம் விநா கர்ம ந குர்யாத்வை கதாசன ||

“ஸிகையை என்றால் குடுமியை போட்டுக் கொள்ளாமல் ஸ்நானம், தானம், ஜபம், ஹோமம், ஸந்த்யோபாஸனம், தேவதார்ச்சனம் முதலிய கர்மாக்களை எப்பொழுதும் செய்யக்கூடாது”.

ஸிகையை முடி போடுவதற்கு கீழே கூறியுள்ள மந்திரத்தையோ அல்லது காயத்ரீ மந்திரத்தையோ சொல்ல வேண்டும். ஒரு வேளை ஸிகை இல்லாத பட்சத்தில் அதனிடத்தில் ஒரு தர்ப்பை புல்லை அணியலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

ஸிகையை முடி போடுவதற்கு மந்திரம்;-

சித்ரூபிணி! மஹாமாயே! திவ்யதேஜஸ்ஸமன்விதே |

திஷ்ட தேவி! ஸிகாமத்யே தேஜோவ்ருத்திம் குருஷ்வ மே ||

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s