நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (30)

​ ஆஸனம்

“குஸம் (தர்ப்பை), கம்பளம், மிருகத்தின் தோல், பட்டுநூல், மரம், பனை ஓலை முதலியவற்றினால் தயார் செய்யப்பட்ட ஆஸனத்தை தயார் செய்து கொள்ளவும்.

இவை மட்டுமேயல்லாமல், புலி தோல், ஆட்டுத் தோல் இவைகளினால் செய்யப்பட்ட ஆஸனங்களை கூட உபயோகப்படுத்தலாம். ஆனால் மூங்கில், கல், தரை, ஓட்டை உள்ளவை, பூச்சி பிடித்த பலகை, புல், இலை, சாணி, மண், பலாஸம் (புரசு), அரச மரம், இரும்பு – இவற்றினால் செய்யப்பட்ட ஆஸனங்களை உபயோகப்படுத்தக் கூடாது. அவற்றின் மேல் உட்காரக்கூடாது. பிள்ளைகள் உள்ள க்ருஹஸ்தர்கள் மிருக தோலின் மீது உட்கார்வது  பலனைத் தராது என்கிறது சாஸ்திரம்.

ஆறு மணி நேரம் ஒரே ஆஸனத்தின் மேல் நகராமல், ஆனந்தமாக, சுகமாக அமர்ந்திருப்பதை “ஆஸனஸித்தி” என்பர். இப்பேற்பட்ட ஆஸனஸித்தியை அடைவதற்கு “கூர்மாஸன யந்த்ரம்” மிகவும் பிரசித்தியானது.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s