நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (24)

​ஸ்நான ப்ரயோக விதானம்

ஐந்து அங்கங்களுடன் கூடிய ஸ்நானத்தை செய்யும் விதானம் மந்திரங்களுடன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கங்காத்யான புரஸ்ஸரம் கங்காம் ப்ரவிஸ்ய – கீழே தரப்பட்டுள்ள கங்கா த்யான ஸ்லோகங்களை நமஸ்கார முத்திரையுடன் சொல்லிக் கொண்டு கங்கா ஜலத்தில் ப்ரவேசிக்க வேண்டும்

கங்கா த்யானம் – தீர்த்த ராஜாய நம: என்று நமஸ்கரிக்கவும்

“த்வம் ராஜா ஸர்வதீர்த்தானாம் த்வமேவ ஜகத: பிதா |

யாசதோ தேஹி மே தீர்த்தம் ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே || 1

யோஉஸௌ ஸர்வகதோ விஷ்ணு: சித்ஸஸ்வரூபீ நிரஞ்ஜன: |

ஸ ஏவ த்ரவரூபேண கங்காம் போ நாத்ர ஸம்ஸய: || 2

கங்கா கங்காதி யோ ப்ரூயாத் யோஜனானாம் ஸதைரபி |

முச்யதே ஸர்வபாபேப்யோ விஷ்ணுலோகம் ஸ கச்சதி || 3

அம்ப! த்வத்தர்ஸனான்முக்தி: நஜானே ஸ்நானஜம் ஃபலம் |

ஸ்வர்காரோஹண ஸோபானே மஹாபுண்ய தரங்கிணி || 4

விஸ்வேஸம் மாதவம் டுண்டிம் தன்டபாணிம் ச பைரவம் |

வந்தே காஸீம் குஹம் கங்காம் பவானீம் மணிகர்ணிகாம் || 5

அதிதீக்ஷ்ண மஹாகாய கல்பாந்த தஹநோபம் |

பைரவாய நமஸ்துப்யம் அனுக்ஞாம் தாது மர்ஹஸி || 6

நந்தினி நளினி சீதா மாலினீ ச மஹாபகா |

விஷ்ணுபாதாப்ஜ ஸம்பூதா கங்கா த்ரிபதகாமினீ || 7

பாகீரதீ போகவதீ ஜாஹ்னவீ த்ரிதஸேஸ்வரீ |

த்வாதஸைஹானி நாமானி யத்ர யத்ர ஜலாஸயே || 8

ஸ்நானகலே படேன்நித்யம் மஹாபாதக நாஸனம் |

(ஸ்நானோத்யத: ஸ்மரேன்நித்யம் தத்ர தத்ர வஸாம்யஹம்) || 9

புஷ்கராத்யானி தீர்த்தானி கங்காத்யா: ஸரிதஸ்ததா |

ஆகச்சந்து பவித்ராணி ஸ்நானகாலே ஸதா மம || 10

என்று இந்த விதமாக கங்காமாதாவை ப்ரார்தித்த பிறகு, ஜலத்தில் நாபி வரை ஆழத்தில் நிற்கவும். முதலில் ஸிகையை அவிழ்த்து விடவும். மூக்கையும், காதுகளையும் கைகளால் மூடிக் கொண்டு மூன்று முறை நீரில் மூழ்க வேண்டும். ஆசமனம் செய்து ஸிகையை முடித்துக் கொள்ளவும். மௌனமாக ஸ்நானம் செய்யவும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s