நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (22)

 சக்தியற்றவர்களுக்கு ஸ்நான விதானம்

ஸ்நானம் செய்ய முடியாதவர்களுக்கு கன்ட (கழுத்து) ஸ்நானம் செய்யவும் அல்லது ஈர வஸ்திரத்தால் அவர்கள் தங்கள் தேஹத்தை துடைத்துக் கொள்வதும் ஒரு விதமாக ஸ்நான செய்ததற்கு சமம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

கண் வியாதி, சரீர வியாதி, கப வியாதி முதலிய வியாதிகளினால் அவதிப்படுபவர்கள் கன்ட ஸ்நானம் செய்யலாம். அப்பொழுது அந்த ஸ்நானம் ஸிர: ஸ்நானத்திற்கு சமமாக அங்கீகரிக்கப்படும். வியாதியஸ்தர்கள் ஸூர்ய கிரண ஸ்நானம் அல்லது உஷ்ணோதகத்தினால் (வெந்நீர்) ஸ்நானம் செய்யலாம். அவர்கள் செய்யும் இந்த உஷ்ணோதக ஸ்நானம் கூட சௌகரியத்தை பொறுத்து கன்ட ஸ்நானம் அல்லது சரீர ஸ்நானம் செய்யலாம்.

வியாதியினாலேயோ, பயத்தினாலேயோ முழுவதும் சக்தியற்றவர்கள் தாங்கள் கட்டியிருக்கும் பழைய வஸ்திரத்தை விடுத்து, வேறொரு சுத்தமான துவைக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொண்டு, சூழ்நிலைக்கேற்ப ஏதேனும் கௌன ஸ்நானம் செய்த பிறகு ஜபம், ஸந்தியாவந்தனம் மற்றும் வேதாத்யனம் செய்வதற்கு அவர் தகுதியுடையவர் ஆகிறார். ஆனால் ஸ்ராத்தம், தேவதார்ச்சனம் செய்வதற்கு மட்டும் தகுதியற்றவர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s