நித்ய மானூஷ்டானம் (14)

​ நிஷித்த காலத்தில் தந்த தாவன விதானம்

எந்தந்த சமயத்தில் தந்த தாவனம் நிஷேதிக்கப்பட்டுள்ளதோ, அந்தந்த காலத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ள மரங்களின் இலைகளினாலோ அல்லது நல்ல தந்த சூர்ணத்தினாலோ (பற்பொடி) தந்தங்களை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் 16 அல்லது 12 முறை ஜலத்தினால் நன்றாக கொப்பளித்து தந்தங்களை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அநாமிகா (மோதிர விரல்) மற்றும் அங்குஷ்டம் (பெருவிரல்) விரல்களினால் தந்த சூர்ணத்தை  உபயோகப்படுத்துவது உத்தமம். மீதி இரு விரல்கள் – நடுவிரல் மற்றும் சிறுவிரல்களினாலும் தந்த சூர்ணத்தை உபயோகப்படுத்தி தந்தங்களை சுத்தம் செய்யலாம்.  ஆனால் தர்ஜனீ (ஆள்காட்டி விரல்) தந்தங்களை சுத்தம் செய்தலாகாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும். உபயோகப்படாத குச்சிகளினால் தந்த தாவனம் நிஷேதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், நாவினை சுத்தம் செய்வதற்கு உபயோகப்படுத்தலாம். அதனால் நிஷித்த நாட்களிலும் நாவினை சுத்தம் செய்யவும். தந்த தாவனம் செய்யும் பொழுது ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் ஸிகை (குடுமி) அவிழ்ந்து விட்டால் காயத்ரீ மந்திரத்தினால் மறுபடியும் ஸிகையை முடிந்து கொள்ளவும்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s