வஸ்த்ர த்வயம்


வஸ்த்ர த்வயம் என்று கூறுவதுண்டு. என்றால் இரண்டு வஸ்திரம் வழங்க வேண்டும். சாஸ்த்ரோக்தமாக கூற வேண்டுமென்றால் வீட்டிற்கு வருகை தரும் சுவாசினிகளுக்கு இரண்டு ரவிக்கை துணிகளைத் தரவேண்டும். ஒரு வஸ்திரம் என்பது சாஸ்திரத்தில் இல்லை. வஸ்த்ர த்வயம். இரண்டு வஸ்திரங்களைத் தர வேண்டும். அந்த வஸ்திரத்தை புருஷர்கள் தரும் பட்சத்தில் இடது தோளின் மீது உத்தரீயம்(அங்க வஸ்திரம்) இருக்க வேண்டும். உத்தரீயம் இல்லாமல் வழங்கக் கூடாது. உத்தரீயம் இல்லாமல் ஏற்றுக் கொள்ளவும் கூடாது. உத்தரீயத்திற்கு அப்படியொரு முக்கியத்துவம் உண்டு.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s