(அரி)(சிவா)ங்கலியோ…


பெரியவா சரணம் 
பெங்களூரில்,    சந்திரமௌலி    என்று   ஒருவர்    இருந்தார்.     அவரும்     அவர்  மனைவியும்      பெரியவா    தரிசனத்திற்கு     வந்தனர். 
அந்த     சமயம்    தெருவில்    ஒருவர்,    “அரிசி    வாங்கலையோ,    அரிசி   வாங்கலையோ….”    என்று    விற்றுக்   கொண்டிருந்தான். 
பெரியவா     அத் தம்பதியரிடம்,    “அவன்     என்ன     சொல்லிண்டு    போறான்     தெரியுமா?     நீங்கள்ளாம்   வெட்டிக்கதை     பேசாதேங்கோ.   ஹரி, சிவா    அப்படின்னு     சொல்லிண்டிருங்கோ!    என்று    நமக்கு    காலையில்     ஞாபகப்படுத்திட்டுப்போறான்.    ‘அரி, சிவா    எங்(ன்) கலியோ’       என்று தான்     என்   காதில்     அது    விழுகிறது.     அந்த    அரிசி   வயிற்றை   நிரப்பும்.     இந்த   ‘அரி சிவா’   ஜபம்     மனத்தை    நிறைத்து விடும்! ”  என்றார் அந்த    ஹரி ஹரன்!

Advertisements

One thought on “(அரி)(சிவா)ங்கலியோ…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s