கடமை

ஸதம் விஹாய போக்தவ்யம் | ஸஹஸ்ரம் ஸ்நானமாசரேத் | லக்ஷம் த்வக்த்வாது தாதவ்யம் | கோடிம் த்வக்த்வா ஹரிம் ஸ்மரேத் ||
நூறு வேலைகளிருந்தாலும் அவற்றை விட்டுவிட்டு போஜனம் செய்ய வேண்டும்.
ஆயிரம் வேலைகளிருந்தாலும் தள்ளி வைத்து ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும்.
லட்சம் வேலைகளிருந்தாலும் அவற்றை ஒதுக்கி தானம் செய்ய வேண்டும்.
கோடி வேலைகளிருந்தாலும் அவற்றை புறக்கணித்து பகவானை ஸ்மரிக்க வேண்டும்.

Advertisements

One thought on “கடமை

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s