ஸனாதன தர்மம்

‘மதி’யினால் ஏற்பட்டது மதம். மதி என்றால் புத்தி.ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் ஒரு பேச்சாளன் இருப்பான். அவன் தன் புத்திக்கு என்ன தோன்றுகிறதோ அதை தன்னை பின்பற்றுபவர்காளிடம் சொல்கிறான். மதியிலிருந்து வந்ததால் அது மதமாகிறது. இன்றைக்கு ஹிந்து என்கிற வார்த்தை எதை நாம் உபயோகிக்கிறோமோ அது சமீப காலத்தில் வந்த சப்தம். ப்ராசீன காலத்திலிருந்து நம்மிடையே இருந்த சப்தம் ‘ஸநாதன தர்மம்’. இதற்கு ஸநாதன தர்மம் என்றும், வைதீக தர்மம் என்றும் கூறுவர். ஸநாதனம் என்றால் அது ப்ராசீன காலம் முதலே உள்ளது. வைதீக தர்மம் என்றால் வேதத்திற்குட்பட்ட தர்மம். இந்த ஹிந்து என்கிற சப்தம் ஒரு 300-400 ஆண்டுகளாக வந்ததேயொழிய அதற்கு முன் இருந்ததல்ல. அதனால் இந்த சப்தத்தை விமர்சிக்க வேண்டிய வேலை நமக்கில்லை. இதனை நாம் ஸநாதன தர்மம் என்றும், வைதீக தர்மம் என்றும் தான் அழைக்க வேண்டும். இந்த தர்மம் தான் இந்த தேசத்தில் அநாதி (ஆரம்பமில்லாத, ஸாஸ்வதமான) காலத்திலிருந்து இருப்பது என்பது யதார்த்தமான தர்மம். நாம் எல்லோரும் ஸநாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்.

தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித: ஸ்ரீனிவாஸ் ஸர்மா 9789094777

Advertisements

One thought on “ஸனாதன தர்மம்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s